ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στόχος μας ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου και άρτια εξοπλισμένου Ιατρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου, όπου θα μπορούν να εκτελεστούν όλα τα είδη των βιοπαθολογικών αναλύσεων με αξιοπιστία και ταχύτητα

Για να υλοποιήσουμε το στόχο μας, εξοπλίσαμε τα τμήματα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ηλεκτρονική μηχανογράφηση. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού, δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των εξετάσεων στο εργαστήριό μας, με αυθημερόν απαντήσεις στις περισσότερες εξ αυτών. 

 • Εφαρμόζουμε τα διεθνή πρωτόκολλα και τις μεθόδους αναφοράς για την πραγματοποίηση των αναλύσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

 • Ελέγχουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων με τεχνικές εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, με τη συμμετοχή του εργαστηρίου σε ειδικά προγράμματα. 
 • Παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 • Σάκχαρο 
 • Χοληστερίνη 
 • Τριγλυκερίδια 
 • HDL, LDL, VLDL
 • Ολικά Λιπίδια
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Απολιποπρωτεΐνη Α1
 • Απολιποπρωτεΐνη Β
 • Lp (α)
 • Ομοκυστεΐνη 
 • CRP

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 • Γενική Αίματος 
 • Τ.Κ.Ε. 
 • Γενική Ούρων 
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη 
 • Σάκχαρο 
 • Χοληστερίνη 
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL 
 • Ουρικό Οξύ 
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Ομοκυστεΐνη Ορού 
 • K - Na
 • Ρενίνη 
 • Αλδοστερόνη 
 • Κορτιζόλη 
 • Μικροαλβουμίνη Ούρων 24h
 • Μετανεφρίνες Ούρων 24h
 • Κατεχολαμίνες Ούρων 24h

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 

 • T3 - T4
 • TSH 
 • FT3 - FT4 
 • TG
 • TG-ab
 • TPO-ab
 • TSH-R-ab

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 • Γενική Αίματος 
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη 
 • B12
 • Φυλλικό Οξύ  
 • ΔΕΚ 
 • LDH
 • Τεστ Δρεπανώσεως 
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • APCA

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΡΙΧΟΦΥΪΑΣ 

 • FSH (Θυλακιότροπος ορμόνη)
 • LH (Ωχρινότροπος ορμόνη)
 • E2 (Οιστραδιόλη)
 • B-HCG (Βήτα χοριακή) 
 • Τεστοστερόνη
 • Free Τεστοστερόνη 
 • SHBG 
 • DHEAS
 • Δ4 Ανδροστενδιόνη 
 • ACTH 
 • Κορτιζόλη 
 • 17 OH PRG
 • PRL (Προλακτίνη) 
 • PRG (Προγεστερόνη) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε. 
 • CPR Ποσοτικό 
 • Παραθορμόνη (PTH)
 • Οστεοκαλσίνη (BGP)
 • Ca - Ph
 • Οστική Αλκαλική Φωσφατάση 
 • Κρεατινίνη 
 • Χολερυθρίνη 
 • Άμεση χολερυθρίνη
 • Λευκώματα 
 • SGOT
 • SGPT 
 • γ-GT
 • 25-ΟΗ D3
 • Γενική Ούρων 
 • Ca Ούρων 24h 
 • Κρεατινίνη Ούρων 24h
 • Υδροξυπρολίνη Ούρων 24h
 • Τελοπεπτίδιο N (NTX) Ούρων 24h
 • Τελοπεπτίδιο C (CTX) Ούρων 24h

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Ομάδα – Ρέζους 
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Τεστ Δρεπανώσεως 
 • Ερυθρά lgG-IgM 
 • Τοξόπλασμα lgG-lgM
 • CMV IgG-IgM
 • HIV I & II
 • HbsAg
 • Αντι-HCV (Ολικό) 
 • Αντι-Λιστέρια 
 • VDRL 
 • Πλήρης καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος

ΠΛΗΡΕΣ ΚΟΛΠΙΚΟ
​CHECK UP

 • Αερόβια
 • Αναερόβια 
 • Μυκόπλασμα 
 • Ουρεόπλασμα 
 • Χλαμύδια
 • Αντιβιόγραμμα 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

 • Hbsag
  (Αυστραλιανό
  ​Αντιγόνο)  
 • HCV
 • HIV 
 • VDRL 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε. 
 • CRP Ποσοτικό 
 • ASTO 
 • Ανοσοσφαιρίνη IgA, IgG, IgM, IgE Ολική 
 • C Ολικό, C3, C4
 • Ρευματοειδής Παράγων 
 • Αντι CCP
 • Αντι Πυρηνικά Αντισώματα (ΑΝΑ)
 • Αντι ENA Screening 
 • Αντι ds DNA
 • AMA - ASMA - APCA
 • P-anca 
 • C-anca